سرویس میزبانی وب ارزان

پلن Cheap1

مقدار فضا 200 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 30 گیگابایت ماهانه
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت خوب
SSL رایگان

پلن Cheap2

مقدار فضا 500 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 50 گیگابایت ماهانه
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت خوب
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن Cheap3

مقدار فضا 2000 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 70 گیگابایت ماهانه
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت خوب
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن Cheap4

مقدار فضا 5000 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 100 گیگابایت ماهانه
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت خوب
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه